Indlæg

Stigma Erving Goffman

Introduktion til Stigma Erving Goffman

Hvad er et stigma?

Et stigma er en negativ social mærkat eller et mærke, der bliver påført en person eller en gruppe af personer på grund af visse karakteristika, adfærd eller tilstande. Det kan være fysiske træk, mentale lidelser, seksuel orientering, race, køn, handicap eller andre faktorer, der afviger fra samfundets normer og forventninger.

Hvem er Erving Goffman?

Erving Goffman var en canadisk-amerikansk sociolog og forfatter, der er bedst kendt for sit arbejde inden for symbolsk interaktionisme og dramaturgisk teori. Han er særligt kendt for sin bog “Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity”, der blev udgivet i 1963. I denne bog udforsker Goffman begrebet stigma og dets indvirkning på individet og samfundet.

Teori om Stigma

Stigmaets definition

Stigma kan defineres som en socialt konstrueret mærkat, der påføres en person eller gruppe og fører til negativ social bedømmelse og udelukkelse. Det kan være baseret på forskellige faktorer som udseende, adfærd, tilstand eller identitet.

Stigmatype og stigmatræk

Der er forskellige typer af stigma, herunder fysiske stigma, mentale stigma, sociale stigma og så videre. Fysiske stigma er knyttet til synlige fysiske træk eller handicap, mens mentale stigma er forbundet med mentale lidelser eller psykiske problemer. Sociale stigma kan være baseret på race, køn, seksuel orientering eller andre sociale faktorer.

Stigmatisk identitet

Stigmatisk identitet refererer til den måde, hvorpå en person internaliserer og opfatter sig selv i lyset af det stigma, de oplever. Det kan påvirke deres selvopfattelse, selvværd og sociale interaktioner.

Stigmaets påvirkning på individet

Social udelukkelse

Et stigma kan føre til social udelukkelse, hvor en person bliver marginaliseret eller ekskluderet fra visse sociale grupper eller aktiviteter. Dette kan have alvorlige konsekvenser for individets trivsel og livskvalitet.

Identitetsforstyrrelse

Stigma kan forstyrre en persons identitet og selvopfattelse. Det kan føre til følelser af skam, skyld og mindreværd, da personen internaliserer de negative holdninger og fordomme, der er forbundet med stigmaet.

Psykologiske konsekvenser

Stigma kan have alvorlige psykologiske konsekvenser for individet, herunder angst, depression, lavt selvværd og selvmordstanker. Det kan også påvirke en persons evne til at opretholde sociale relationer og deltage i samfundet.

Stigmaets påvirkning på samfundet

Diskrimination og ulighed

Stigma kan føre til diskrimination og ulighed i samfundet. Det kan resultere i uretfærdig behandling, manglende adgang til ressourcer og muligheder, og skabe barrierer for social mobilitet.

Social kontrol

Stigma kan bruges som et redskab til social kontrol, hvor samfundet forsøger at regulere og kontrollere visse grupper eller adfærd. Det kan føre til stigmatisering, marginalisering og undertrykkelse af visse individer eller grupper.

Stigmatiseringens cyklus

Stigmatiseringen kan skabe en ond cirkel, hvor stigmaet fører til social udelukkelse, hvilket igen bekræfter og forstærker stigmaet. Dette kan gøre det svært for individer at bryde ud af stigmaets greb og opnå fuld inklusion og ligestilling i samfundet.

Eksempler på Stigma

Mentale lidelser

Mentale lidelser som depression, angst, skizofreni og bipolar lidelse kan være forbundet med stigmatisering og negativ social bedømmelse. Dette kan føre til manglende forståelse, frygt og diskrimination over for personer med mentale lidelser.

Kønsidentitet og seksualitet

Personer, der afviger fra samfundets normer for kønsidentitet og seksualitet, kan opleve stigmatisering og diskrimination. Dette kan påvirke deres trivsel, selvaccept og muligheder for ligestilling.

Fysiske handicap

Mennesker med fysiske handicap kan opleve stigmatisering og manglende inklusion på grund af deres handicap. Dette kan føre til barrierer for adgang, mobilitet og fuld deltagelse i samfundet.

Stigmaets reduktion og bekæmpelse

Øget bevidsthed og uddannelse

En vigtig måde at reducere stigma på er gennem øget bevidsthed og uddannelse. Det er vigtigt at udfordre fordomme, myter og misforståelser og fremme en mere inkluderende og accepterende holdning over for forskellige grupper og tilstande.

Støtte og empowerment

At tilbyde støtte og empowerment til personer, der oplever stigma, kan hjælpe dem med at håndtere og overvinde de negative konsekvenser. Dette kan omfatte terapi, støttegrupper og ressourcer til at styrke deres selvværd og selvtillid.

Samfundsmæssige ændringer

For at bekæmpe stigma er det nødvendigt med samfundsmæssige ændringer, der fremmer ligestilling, inklusion og respekt for forskellighed. Dette kan omfatte lovgivning, politikker og programmer, der beskytter rettighederne for personer, der oplever stigma.