Indlæg

Fødevarestyrelsen: En omfattende guide til Danmarks fødevarekontrol

Siden rummer følgende

Introduktion til Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen er en dansk myndighed, der har til formål at sikre fødevaresikkerhed, -kvalitet og -kontrol i Danmark. Styrelsen blev oprettet i 1995 og hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen spiller en afgørende rolle i at beskytte forbrugernes sundhed og sikre, at fødevarer lever op til de nødvendige standarder og regler.

Hvad er Fødevarestyrelsen?

Fødevarestyrelsen er en central myndighed i Danmark, der har ansvaret for at kontrollere og regulere fødevareområdet. Styrelsen arbejder tæt sammen med andre myndigheder, producenter, importører og detailhandlere for at sikre, at fødevaresikkerheden og -kvaliteten opretholdes på et højt niveau.

Fødevarestyrelsens rolle i Danmark

Fødevarestyrelsen har en bred vifte af opgaver og ansvarsområder. Styrelsen arbejder blandt andet med:

 • At udarbejde og implementere fødevarelovgivning
 • At kontrollere fødevareproduktion, -import og -eksport
 • At overvåge fødevaresikkerheden og -kvaliteten
 • At informere og rådgive offentligheden om fødevaresikkerhed og sund kost
 • At samarbejde med andre myndigheder og internationale organisationer

Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Hvad er fødevaresikkerhed?

Fødevaresikkerhed handler om at sikre, at de fødevarer, vi spiser, ikke udgør en risiko for vores helbred. Det indebærer at identificere og kontrollere farer, der kan opstå i produktion, transport, opbevaring og tilberedning af fødevarer.

Hvordan sikrer Fødevarestyrelsen fødevaresikkerheden?

Fødevarestyrelsen arbejder aktivt for at sikre fødevaresikkerheden i Danmark. Dette gøres gennem:

 • Udarbejdelse af regler og standarder for fødevaresikkerhed
 • Kontrol og inspektion af fødevarevirksomheder
 • Overvågning af fødevareprøver for at identificere eventuelle farlige stoffer eller mikroorganismer
 • Uddannelse og rådgivning til fødevarevirksomheder om sikker produktion og håndtering af fødevarer

Hvad er fødevarekvalitet?

Fødevarekvalitet handler om egenskaberne ved fødevarer, der påvirker deres værdi og egnethed til forbrug. Det omfatter aspekter som smag, tekstur, udseende og ernæringsmæssig værdi.

Hvordan overvåger Fødevarestyrelsen fødevarekvaliteten?

Fødevarestyrelsen overvåger fødevarekvaliteten gennem forskellige metoder, herunder:

 • Inspektion af fødevarevirksomheder for at sikre, at de overholder kvalitetsstandarder
 • Udførelse af laboratorietests for at vurdere fødevarekvaliteten
 • Indsamling af forbrugerfeedback og klager om fødevarekvalitet
 • Samarbejde med andre myndigheder og fødevarevirksomheder for at forbedre kvalitetskontrollen

Fødevarekontrol og -inspektion

Hvad er fødevarekontrol?

Fødevarekontrol handler om at sikre, at fødevarevirksomheder overholder de nødvendige standarder og regler for fødevaresikkerhed og -kvalitet. Det indebærer inspektion af virksomheder, kontrol af dokumentation og prøvetagning af fødevarer.

Hvordan udfører Fødevarestyrelsen fødevarekontrol?

Fødevarestyrelsen udfører fødevarekontrol ved at:

 • Inspicere fødevarevirksomheder for at sikre, at de overholder regler og standarder
 • Kontrollere dokumentation og registreringer for at sikre sporbarhed af fødevarer
 • Tage prøver af fødevarer til laboratorietests
 • Udføre risikobaseret kontrol, hvor virksomheder med højere risiko kontrolleres hyppigere

Hvad er formålet med fødevareinspektion?

Fødevareinspektion har til formål at sikre, at fødevarevirksomheder overholder regler og standarder for fødevaresikkerhed og -kvalitet. Inspektionerne identificerer eventuelle overtrædelser og giver virksomhederne mulighed for at rette op på fejl og mangler.

Hvordan gennemfører Fødevarestyrelsen fødevareinspektioner?

Fødevarestyrelsen gennemfører fødevareinspektioner ved at:

 • Besøge fødevarevirksomheder og inspicere deres faciliteter og produktionsprocesser
 • Gennemgå dokumentation og registreringer for at sikre overholdelse af regler og standarder
 • Udføre risikobaserede inspektioner, hvor virksomheder med højere risiko inspiceres hyppigere
 • Afgive påbud eller sanktioner i tilfælde af overtrædelser

Regulering og lovgivning

Hvordan regulerer Fødevarestyrelsen fødevareområdet?

Fødevarestyrelsen regulerer fødevareområdet ved at udarbejde og implementere lovgivning og standarder. Dette omfatter blandt andet:

 • Fastlæggelse af krav til fødevaresikkerhed og -kvalitet
 • Udarbejdelse af regler for mærkning af fødevarer
 • Fastlæggelse af krav til hygiejne og produktionsstandarder
 • Opdatering og revision af regler og standarder i tråd med ny viden og teknologi

Hvilke love og regler styrer Fødevarestyrelsens arbejde?

Fødevarestyrelsens arbejde styres af en række love og regler, herunder:

 • Fødevareloven
 • Fødevarehygiejneforordningen
 • Fødevarekontrolloven
 • Mærkningsbekendtgørelsen

Hvordan håndhæver Fødevarestyrelsen lovgivningen?

Fødevarestyrelsen håndhæver lovgivningen ved at:

 • Inspicere fødevarevirksomheder og kontrollere deres overholdelse af regler og standarder
 • Udstede påbud eller sanktioner i tilfælde af overtrædelser
 • Samarbejde med politi og andre myndigheder i retsforfølgning af alvorlige overtrædelser
 • Informere og rådgive virksomheder om lovgivningen og deres forpligtelser

Import og eksport af fødevarer

Hvad er reglerne for import af fødevarer til Danmark?

Import af fødevarer til Danmark er underlagt visse regler og krav for at sikre fødevaresikkerheden og -kvaliteten. Fødevarestyrelsen kontrollerer importerede fødevarer ved grænsen og gennemfører stikprøvekontroller for at sikre, at de opfylder de nødvendige standarder.

Hvordan kontrollerer Fødevarestyrelsen importerede fødevarer?

Fødevarestyrelsen kontrollerer importerede fødevarer ved at:

 • Udføre dokumentkontrol for at sikre, at alle nødvendige tilladelser og certifikater er til stede
 • Tage prøver af fødevarer til laboratorietests for at identificere eventuelle farlige stoffer eller mikroorganismer
 • Udføre risikobaserede kontroller, hvor fødevarer med højere risiko kontrolleres hyppigere
 • Samarbejde med andre myndigheder og internationale organisationer for at sikre effektiv kontrol af importerede fødevarer

Hvad er reglerne for eksport af danske fødevarer?

Eksport af danske fødevarer er underlagt visse regler og krav for at sikre, at de opfylder de nødvendige standarder og kvalitetskrav i modtagerlandet. Fødevarestyrelsen arbejder tæt sammen med danske fødevarevirksomheder for at sikre, at eksporterede fødevarer lever op til disse krav.

Hvordan sikrer Fødevarestyrelsen kvaliteten af eksporterede fødevarer?

Fødevarestyrelsen sikrer kvaliteten af eksporterede fødevarer ved at:

 • Udføre inspektioner og kontrol af fødevarevirksomheder for at sikre, at de overholder eksportkravene
 • Udstede eksportcertifikater og tilladelser til fødevarevirksomheder, der opfylder kravene
 • Samarbejde med danske myndigheder og internationale organisationer for at sikre, at danske fødevarer opfylder de nødvendige standarder i modtagerlandet

Offentlig information og rådgivning

Hvordan informerer Fødevarestyrelsen offentligheden om fødevaresikkerhed?

Fødevarestyrelsen informerer offentligheden om fødevaresikkerhed gennem forskellige kanaler, herunder:

 • Offentliggørelse af information og advarsler om farlige fødevarer
 • Udgivelse af vejledninger og brochurer om sikker håndtering og tilberedning af fødevarer
 • Opdatering af hjemmesiden med relevante nyheder og information om fødevaresikkerhed
 • Samarbejde med medierne for at øge bevidstheden om fødevaresikkerhed

Hvordan rådgiver Fødevarestyrelsen om sund kost og ernæring?

Fødevarestyrelsen rådgiver om sund kost og ernæring gennem forskellige initiativer, herunder:

 • Udgivelse af officielle kostråd og anbefalinger
 • Opdatering af hjemmesiden med information om sund kost og ernæring
 • Gennemførelse af kampagner og events for at fremme sund kost
 • Samarbejde med sundhedsfaglige eksperter og organisationer for at sikre kvaliteten af rådgivningen

Hvordan kan man kontakte Fødevarestyrelsen ved spørgsmål eller bekymringer?

Hvis man har spørgsmål eller bekymringer vedrørende fødevaresikkerhed eller -kvalitet, kan man kontakte Fødevarestyrelsen på følgende måder:

 • Telefon: 72 27 69 00
 • E-mail: info@foedevarestyrelsen.dk
 • Online kontaktformular på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Samarbejde og partnerskaber

Hvem samarbejder Fødevarestyrelsen med?

Fødevarestyrelsen samarbejder med forskellige aktører inden for fødevareområdet, herunder:

 • Andre myndigheder som Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet
 • Fødevarevirksomheder, herunder producenter, importører og detailhandlere
 • Forbrugerorganisationer og interessegrupper
 • Nationale og internationale forskningsinstitutioner

Hvilke partnerskaber har Fødevarestyrelsen etableret?

Fødevarestyrelsen har etableret forskellige partnerskaber for at styrke fødevaresikkerheden og -kvaliteten. Dette inkluderer samarbejde med:

 • Andre myndigheder og tilsynsorganer i EU og resten af verden
 • Internationale organisationer som WHO og EFSA
 • Brancheforeninger og standardiseringsorganisationer
 • Sundhedsfaglige eksperter og forskere

Hvordan bidrager Fødevarestyrelsen til international fødevaresikkerhed?

Fødevarestyrelsen bidrager til international fødevaresikkerhed gennem aktiv deltagelse i internationale samarbejdsprojekter og fora. Styrelsen deler viden og erfaringer med andre lande, bidrager til udvikling af internationale standarder og deltager i nødsituationer og krisehåndtering på globalt plan.

Afsluttende tanker

Hvordan påvirker Fødevarestyrelsen danskernes hverdag?

Fødevarestyrelsen påvirker danskernes hverdag ved at sikre, at de fødevarer, de køber og spiser, er sikre og af høj kvalitet. Styrelsen arbejder for at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og sikre, at forbrugerne kan have tillid til de fødevarer, de køber.

Hvad er fremtiden for Fødevarestyrelsen og fødevarekontrollen?

Fremtiden for Fødevarestyrelsen og fødevarekontrollen vil sandsynligvis byde på nye udfordringer og muligheder. Med den stigende globalisering af fødevaremarkedet og den teknologiske udvikling vil der være behov for at tilpasse og styrke fødevarekontrollen for at sikre fødevaresikkerheden og -kvaliteten i fremtiden.